Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Jak odrzucić spadek? Odrzucenie spadku za dziecko? Jak zrzec się spadku? Wzory wniosków – Adwokat Gorzów Wlkp.

Śmierć osoby bliskiej wiąże się z koniecznością uregulowania spraw majątkowych zmarłego. Jednak nie zawsze w spadku otrzymujemy majątek. Co jeśli zmarły pozostawił po sobie jedynie długi? Jaki jest termin na odrzucenie spadku? Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka? Wzór wniosku o odrzucenie spadku.

Zgodnie z przepisami  Kodeksu cywilnego spadkobierca może złożyć oświadczenie o:

– przyjęciu spadku „wprost” (co oznacza, że przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe),

– przyjęciu spadku „z dobrodziejstwem inwentarza” (co oznacza, że spadkobierca będzie ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wysokości przyjętego spadku),

– odrzuceniu spadku (co oznacza brak odpowiedzialności za długi spadkowe ale również brak możliwości dochodzenia roszczeń wobec majątku spadkowego)

Nie złożenie żadnego z wyżej wymienionych oświadczeń w ustawowym terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak zrzec się spadku?

Często w rozmowach z moimi klientami pada pytanie: jak zrzec się spadku? W przeciwieństwie do odrzucenia spadku – zrzec spadku możemy się jedynie za życia spadkodawcy zawierając z nim umowę (w formie aktu notarialnego) w której zrzekamy się dziedziczenia. Po śmierci spadkodawcy, aby uniknąć dziedziczenia – spadek możemy jedynie odrzucić.

Jak odrzucić spadek?

Spadek można odrzucić na dwa sposoby:

– składając oświadczenie u notariusza, lub

– składając oświadczenie o odrzuceniu spadku przed Sądem

Odrzucenie spadku może nastąpić przed sądem spadku tj. sądem w okręgu którego ostatnio stale zamieszkiwał spadkodawca bądź przed sądem rejonowym w którego okręgu ma miejsce zamieszkania lub pobytu osoba składająca oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku?

Jedną z najważniejszych informacji jest to, iż oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku.

Oznacza to również, iż odrzucenie spadku „na przyszłość” to znaczy odrzucenie pomimo, iż nie jestem powołany lecz gdyby w inni odrzucili spadek… będzie bezskuteczne.

Czy można odrzucić spadek po upływie terminu?

Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrzucenia spadku po upływie terminu, tzn. w sytuacji gdy spadek przyjęto pod wpływem błędu lub groźby. Wówczas błąd (np. brak wiedzy o wysokości długów spadkowych pomimo podjęcia starań o ich ustalenie, czy brak wiedzy o powołaniu do spadku) należy udowodnić przed sądem w postępowaniu o uchylenie się od skutków prawnych złożonego/niezłożonego oświadczenia woli.

Odrzucenie spadku – kto następny w kolejności?

Osoba która skutecznie złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku zostaje wyłączona z dziedziczenia tak jakby nie dożyła chwili otwarcia spadku. W związku z czym do dziedziczenia powołani stają się zstępni (dzieci, wnuki) osoby odrzucającej spadek, zaś w przypadku ich braku zwiększone zostają udziały spadkowe  pozostałych spadkobierców lub do dziedziczenia zostają powołane osoby dziedziczące w dalszej kolejności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o  kolejności dziedziczenia zapraszam do zapoznania się z artykułem:

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka? Adwokat Gorzów

Rodzic (przedstawiciel ustawowy) może odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka. Jednakże odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka wobec czego aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku przez dziecko.

W celu uzyskania takiej zgody należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w którego okręgu ma miejsce zamieszkania dziecko wraz z informacją o powołaniu dziecka do spadku, a także uzasadnieniem dlaczego spadek ma zostać odrzucony. Należy bowiem pamiętać, iż sąd podejmując decyzję o możliwości odrzucenia spadku będzie kierował się interesem dziecka. Tym samym jeśli w skład spadku po zmarłym wchodzą aktywa, których nie przewyższają długi spadkowe – uzyskanie zgody na odrzucenie spadku może stać się nie możliwe.

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku za dziecko wynosi sześć miesięcy od czasu kiedy dowiedział się o powołaniu (zazwyczaj jest to sześć miesięcy od dnia odrzucenia spadku przez rodzica).

Jakie dokumenty będą potrzebne do odrzucenia spadku przed sądem?

 • wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • oryginał odpisu aktu zgonu spadkodawcy
 • oryginał odpisu aktu urodzenia / małżeństwa (z którego wynikać będzie stopień pokrewieństwa)
 • w przypadku odrzucenia spadku za małoletnie dziecko – postanowienie sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100zł

Wzory wniosków:

Wzór wniosku o odrzucenie spadku.

Imię, nazwisko                                                                                        Miejscowość, dnia………....r.

Adres zamieszkania

Nr telefonu; email                             Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

                             Wydział Cywilny


Wnioskodawca: imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania                                             WNIOSEK

                    O ODEBRANIE OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU

W imieniu własnym wnoszę o przyjęcie przed Sądem oświadczenia o odrzuceniu przeze mnie  spadku po zmarłym / zmarłej w dniu …………….... (data zgonu, imię i nazwisko zmarłego oraz stopień pokrewieństwa) przed śmiercią stale zamieszkującym/ zamieszkującej w ………………………….....(miejscowość) i wyznaczenie w tym celu posiedzenia.

Jednocześnie informuję, iż z mojej wiedzy wynika, że po za mną do spadku powołani są: ………………………………………… (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania jeśli są znane).

Ponadto oświadczam, że nie mam dzieci / mam dzieci ………………… (imiona nazwiska wiek i adres zamieszkania).

 

                                                                         (czytelny podpis)

Załączniki:

1.      odpis aktu zgonu,
2.      odpis  aktu urodzenia/ małżeństwa (wnioskodawcy)
3.   potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku,

                                                                    

Wzór wniosku o odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Imię, nazwisko                                                                                         Miejscowość, dnia………....r.                  Adres zamieszkania

Nr telefonu; email

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Cywilny Wnioskodawca: imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania Dotyczy:  małoletniej/małoletniego  …………………………………………………….. (imię nazwisko PESEL oraz adres zamieszkania dziecka/dzieci), WNIOSEK O ODEBRANIE OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA /DZIECI Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniej/małoletniego dziecka …………………………….. (imię i nazwisko) wnoszę o przyjęcie przed Sądem oświadczenia o odrzuceniu przez  małoletnie dziecko/dzieci  spadku po zmarłym / zmarłej w dniu ………………………………… (data zgonu, imię i nazwisko zmarłego oraz stopień pokrewieństwa) przed śmiercią  stale zamieszkującym/ zamieszkującej w ……………………………………… (miejscowość) i wyznaczenie w tym celu posiedzenia. Jednocześnie informuję, iż prawomocnym postanowieniem z dnia ………………………….. wydanym w sprawie Sygn akt: …………………………………….. Sąd Rejonowy w ……………………………………………….. udzielił mi zgody na odrzucenie spadku w imieniu osoby małoletniej. (czytelny podpis) Załączniki: 1.      odpis aktu zgonu, 2.      odpis aktu urodzenia, 3. postanowienie sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, 4. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku,

Wzór wniosku o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Imię, nazwisko                                                                                 Miejscowość, dnia………....r.

Adres zamieszkania

Nr telefonu; email                                             Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

                         III Wydział Rodzinny i Nieletnich Wnioskodawca: (imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania)

Uczestnik postępowania: (imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania drugiego rodzica)

Dotyczy:  małoletniej/małoletniego  …………………………………………………….. (imię nazwisko PESEL oraz adres zamieszkania dziecka/dzieci)


                                             WNIOSEK

O WYRAŻENIE ZGODY NA ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA /MAŁOLETNICH DZIECI

Występując w imieniu małoletniego (imię i nazwisko) wnoszę o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka polegającego na odrzuceniu przez małoletniego spadku po zmarłym / zmarłej w dniu ………………………………… (data zgonu, imię i nazwisko zmarłego oraz stopień pokrewieństwa).

                                           UZASADNIENIE

W dniu…………………. zmarł/ zmarła ……………………….(imię i nazwisko osoby zmarłej) który był …………………………………… (stopień pokrewieństwa np. dziadek, wujek) dla małoletniego.

W dniu ……… złożyłam/złożyłem oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłej …………………………………………………… . Mój syn/ moja córka   ……………………… (imię i nazwisko dziecka) jest następną osobą powołaną do dziedziczenia po zmarłym i z tego względu wnoszę o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Z mojej wiedzy wynika, że w skład spadku po  spadkodawcy wchodzą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (należy wypisać co wchodzi w skład spadku, zarówno majątek spadkowy jak i znane zadłużenia, a także dokładnie wyjaśnić dlaczego chcemy odrzucić spadek w imieniu dziecka)

                                                                          (czytelny podpis)
Załączniki:
1. odpisy wniosku wraz z załącznikami
2. odpis skrócony aktu urodzenia
3. odpis aktu notarialnego/postanowienie (o odrzuceniu przez rodzica)
4. odpis skrócony aktu zgonu
5. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku,

Prawo spadkowe – Adwokat Gorzów Wlkp.

Prawo spadkowe potrafi być skomplikowane. Z całą pewnością warto zwrócić się do prawnika o przeanalizowanie sytuacji i wskazanie najkorzystniejszych sposobów dopełnienia wszelkich formalności. Moja Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wlkp., pomoże Ci przeanalizować sytuację w której się znalazłeś i wskaże możliwe rozwiązania. Jako adwokat zajmuję się reprezentacją w postępowaniach spadkowych, poradami prawnymi, a także przygotowaniem pism dla klientów. Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.