Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

WSA: Dyplom ukraińskiej uczelni może być uznany

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że brak wykwalifikowanych specjalistów w danej jednostce uniwersyteckiej zajmującej się problematyką zgłaszaną przez lekarza z Ukrainy nie może być podstawą do odmowy uznania dyplomu. Rektor uczelni jest odpowiedzialny za rozpatrzenie każdej skargi.

Doktorowi habilitowanemu z Ukrainy Rada ds. Dyscypliny Naukowej Wydziału Pedagogicznego odmówiła uznania dyplomu ukraińskiego. Stało się tak z powodu braku wśród samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Pedagogiki ekspertów w zakresie problematyki przedstawionej przez doktora z Ukrainy. Stało się tak dlatego, że praca doktorska obcokrajowca dotyczyła koncepcji wychowania fizycznego w Unii Europejskiej.

Trudno jest ocenić tematy rozprawy doktorskiej

Rada orzekła, że niemożliwe jest przeprowadzenie obiektywnej i rzetelnej oceny przedstawionej dokumentacji. Ocena ta musiałaby odzwierciedlać dorobek naukowy ukraińskiego naukowca i być uznana za spełniającą wymogi polskiego postępowania habilitacyjnego. Rada Dyscypliny Pedagogiki nie była w stanie określić równoważności złożonych dokumentów z wymaganiami stawianymi w Polsce dla stopnia doktora habilitowanego.

Pracownik naukowy złożył skargę do rektora na uchwałę uczelni. Pismem z dnia 18.05.2021 r. rektor przekazał skargę przewodniczącemu Rady Dyscypliny Pedagogiki. Wskazał, że nie jest on organem właściwym do rozpatrzenia skargi. Rada odmówiła zbadania postępowania nostryfikacyjnego, które zostało wszczęte przez doktoranta z Ukrainy.

Skarga do WSA – zasadna

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga zainteresowanego, w której twierdził on, że doszło do rażącego naruszenia procedur. Skarżący twierdził, że jego dorobek naukowy i osiągnięcia, do których należy monografia jako główne osiągnięcie, w pełni spełniają kryteria kompetencji wymaganych od naukowców pracujących na polskiej uczelni.

Dwie uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego zostały unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Stwierdził on, że doszło do naruszenia przepisów ustawy i rozporządzenia. Rozporządzenie nie pozwala na odmowę wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego.

Artykuł 61a kodeksu postępowania administracyjnego mógłby w pewnych sytuacjach uzasadniać wydanie takiego postanowienia. Gdy wnioskodawca nie jest stroną postępowania lub gdy nie może ono zostać wszczęte z innych przyczyn. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się jednak, że odmowa wszczęcia postępowania „z innych przyczyn” może nastąpić w pewnych sytuacjach. Może się bowiem okazać, że postępowanie nie może być prowadzone, jeśli nie jest to oczywiste (np. Skarżący nie jest stroną (wyrok NSA z 3.12.2021 r., sygn. akt KIO/UZP 14/11). W tym przypadku taka sytuacja nie była możliwa.

Rektor uznał skargę

WSA ustalił, że skarżący prawidłowo zaadresował skargę, wskazując jako jej adresata Rektora Uczelni. Jednak z uwagi na przekazanie sprawy przez Radę Dyscypliny Naukowej, to Rada Dyscypliny Naukowej wydała decyzję w drugiej instancji. W skrócie: WSA: Dyplom ukraińskiej uczelni może być uznany.

To naruszenie prawa doprowadziło do podjęcia uchwały z 26 maja 2021 roku. Naruszyła ona przepisy dotyczące właściwości Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogiki, co stanowi uchybienie opisane w art. 156 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sygn. akt. II SA/Gd673/21 – Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 3 lutego 2022 r.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.