Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Strasburg: Umieszczanie korespondencji więźniów na portalu sądowym stanowi naruszenie prawa do prywatności

W tureckiej skardze Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że praktyka umieszczania całej korespondencji więźniów na internetowym portalu informacji sądowej narusza prawo do poszanowania życia prywatnego.

14 obywateli Turcji zostało aresztowanych w 2015 r. po próbie wojskowego zamachu stanu i wniosło skargi do Trybunału. Postawiono im zarzuty udziału w organizacjach terrorystycznych.

Korespondencja od osadzonych za pośrednictwem serwera sądowego

W tureckich zakładach penitencjarnych stosuje się skanowanie i umieszczanie całej korespondencji osadzonych (zarówno listów wysłanych, jak i otrzymanych) w komputerowym systemie informacyjnym, do którego dostęp mają organy wymiaru sprawiedliwości. Skarżący, których korespondencja została udostępniona w formie elektronicznej, twierdzili, że praktyka ta narusza ich prawo do prywatności i ochrony korespondencji na podstawie art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.

Trybunał przyznał rację skarżącym i potwierdził, że doszło do naruszenia art. 8 Konwencji.

Ochrona danych osobowych musi być szczególnie chroniona

Trybunał był pewien, że kwestionowana praktyka narusza prawa skarżących wynikające z art. 8 oraz że musi być zgodna z art. 8 ust. 2 tej Konwencji. Trybunał podkreślił znaczenie ustanowienia jasnych i konkretnych przepisów ustawowych, które regulują sposób, w jaki dane osobowe mogą być wykorzystywane, przechowywane i usuwane z systemów przechowywania. Aby chronić dane przetwarzane w ten sposób, prawo krajowe musi zapewniać minimalne gwarancje dla zainteresowanych. Prawo tureckie dopuszcza jedynie możliwość monitorowania korespondencji osób tymczasowo aresztowanych i zatrzymanych, ale nie zezwala na włączanie takiej korespondencji do jakichkolwiek komputerowych systemów danych. Instrukcja tureckiego Ministerstwa Sprawiedliwości skierowana do władz więziennych i prokuratorskich stanowiła jedyną podstawę kwestionowanej praktyki. Instrukcja ta nie była dostępna dla żadnych innych podmiotów i osób. Zdaniem Trybunału, podstawa prawna nie była zgodna z orzecznictwem dotyczącym interpretacji art. 8 ust. 2 Konwencji. Zaskarżona ingerencja w prawo skarżących do prywatności i korespondencji nie mogła być zatem uznana za „przewidzianą” przez prawo i naruszała art. 8 Konwencji oraz podstawowe prawa skarżących.

Przetwarzanie danych osobowych i korespondencji w warunkach cenzury

Polskie prawo zezwala na cenzurowanie i nadzorowanie komunikacji osób pozbawionych wolności. Jest to uregulowane w art. 8a (Kodeks karny wykonawczy). Bardzo precyzyjny charakter tej regulacji oznacza, że polskie władze muszą uważać, aby nie naruszyć standardów ochrony korespondencji i zasad ochrony danych osobowych określonych przez Trybunał.

-Wyrok ETPC z dnia 29 marca 2022 r. Nuh Uzun i inni przeciwko Turcji

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.