Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

NSA: Definicja paliw silnikowych nie ma już znaczenia po wyroku TSUE

Art. W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-855/19, 103 ust. 5a ustawy o VAT W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-855/19, nie ma już większego znaczenia art. 103 ust. 5a ustawy o VAT . Tak wynika z poniedziałkowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekał w składzie siedmiu sędziów.

Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie rozpatrywał pytanie prawne, które budziło wątpliwości co do kryteriów klasyfikacji produktów energetycznych jako paliw. Sprawa ta dotyczyła nabycia wewnątrzwspólnotowego i podatku VAT od paliw silnikowych.

Czego dotyczyła sprawa?

Pewna spółka wystąpiła o interpretację podatkową dotyczącą jej indywidualnej działalności gospodarczej, twierdząc, że produkuje różnego rodzaju dezodoranty i kosmetyki. Spółka nie produkuje kosmetyków pod żadną Pewna spółka wystąpiła o interpretację podatkową dotyczącą jej indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji kosmetyków i dezodorantów. Spółka nie produkuje kosmetyków pod własną marką lecz na zlecenie innych firm. Wykorzystuje różne wyroby akcyzowe, niektóre z nich nabywane wewnątrzwspólnotowo. Do wyrobów tych należą wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Nie są one wykorzystywane do ogrzewania lub jako paliwo nie są również spalane. Kosmetyki zawierają wyroby akcyzowe, które są wykorzystywane w produkcji.

Nie było jasne, czy spółka będzie podlegać obowiązkowi określonemu w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ nabywane towary nie są paliwami silnikowymi, spółka uważa, że nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych.

Fiskus: Ta spółka wykorzystuje wyroby energetyczne

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Według niego, towary wymienione we wniosku są wyrobami energetycznymi, które mogą być używane do zasilania silników spalinowych. Spełniają one również normy jakościowe określone w odrębnych przepisach dla paliw, które są obłożone stawką akcyzy w ustawie o podatku akcyzowym. Są więc paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Sprawa trafiła do łódzkiego WSA. Sąd orzekł na korzyść spółki. Sąd wydał wyrok na korzyść spółki 19 października 2017 r. WSA orzekł, że skarga (nr sprawy 1 SA/Ld 716/17) jest zasadna i powinna zostać uwzględniona. Sąd zgodził się ze spółką, że nabyte przez nią wyroby akcyzowe były i będą wykorzystywane w jej procesie produkcyjnym oraz stanowią składnik kosmetyków. Nie są one zatem przeznaczone do użycia, sprzedaży lub wykorzystania w silnikach spalinowych.

Sąd orzekł, że opinia organu, iż towary są paliwami silnikowymi, opierała się na ich przydatności do silników spalinowych. Możliwość takiego zastosowania niezależnie od ich przeznaczenia była zatem nieuzasadniona. Poza ustawą decydującym elementem jest klasyfikacja i termin płatności podatku. Tego nie da się podzielić. WSA stwierdził, że dyrektor KIS błędnie zrozumiał i zastosował art. 5 ust. 1 ustawy. Art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

WSA zgodził się z tezą, że przeznaczenie odnosi się do celu lub kwalifikacji czegoś. Nie jest możliwe użycie wyrobu do hipotetycznego celu, natomiast przeznaczenie należy rozumieć jako zamiar użycia go do określonych celów.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej odwołał się od wyroku WSA.

W dniu 8 września 2021r Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 8 września 2021 r. w Izbie Finansowej wskazał na rozbieżności w orzecznictwie i stwierdził, że istnieje problem prawny budzący poważne wątpliwości.

NSA nie wydał uchwały. Postanowieniem z 31 stycznia br. przekazał sprawę do rozpoznania siedmiu sędziom (sygn. akt I FPS 3/21).

W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie niejawne. NSA na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną organów podatkowych i utrzymał w mocy wyrok WSA w Łodzi..

Zaskarżony wyrok, mimo częściowo błędnego uzasadnienia, był zgodny z prawem. NSA uznał, że interpretacja pojęcia „paliwa silnikowe” podlega art. 103 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 20201 r., poz. 685) jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację nie była trafna w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-855/19. W wyroku tym uznano, że cały przepis ustawy o podatku od towarów i usług narusza art. 69, 206 i 273 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej.

Ten wyrok jest korzystny dla podatników

  • NSA wyraźnie stwierdził w tym orzeczeniu, że podatnicy w Polsce nie mogą być zobowiązani do zapłaty VAT w tzw. przyspieszonym terminie, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w wyroku z 28 marca 2022 r. w sprawie o sygn.I FSK 206/18

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.